Mikroliitti Oy

Arkeologinen inventointi, muinaisjäännösten inventointi

Muinaisjäännösten inventointi on painopistealuettamme, johon olemme panostaneet runsaasti tutkimusta ja tuotekehittelyä. Meillä on laaja ja pitkäaikainen kokemus erityyppisistä inventoinneista: kunnan tai vesistöalueen perusinventoinnista kaava-alueiden ja tie-ja voimajohtoinjojen inventointiin. Toimintamme aikana olemme löytäneet yli 1000 aiemmin tuntematonta muinaisjäännöstä.

Inventoinnin kustannuksista ei voi antaa yleispätevää arviota. Kustannuksiin vaikuttavat inventoitavan alueen sijainti, sen luonnonolot nyt ja esihistoriallisena aikana, asutushistoria, maakirjakylien määrä, sekä alueella aiemmin suoritetut arkeologiset työt ja selvitykset, sekä tietenkin inventoinnille asetetut tavoitteet. Tavoitteet määräytyvät usein Museoviranomaisten asiasta antaman lausunnon ja siinä esitettyjen vaatimusten perusteella. Kenttätöiden jälkeen on varattava aikaa raportin laatimiseen, johon sisältyy mm. esiin tulleiden löytöjen puhdistus ja luettelointi Kansallismuseon kokelmiin. Voidaan karkeasti sanoa, että raportointityöhön on varattava aikaa saman verran kuin kenttätyöhön.

Ei ole yhdentekevää miten inventointi tehdään ja kuka sen tekee
INVENTOINNIN SUORITUS, VASTUUT JA RISKIT

Olemme syvällisesti perehtyneet kvartäärigeologiaan ja hallitsemme vesistöjen rannansiirtymistutkimukset, sekä niiden tulkinnat. Nämä tiedot ja taidot ovat inventointityössä välttämättömiä.

Asiakas saa meiltä selkeän ja laadukkaan raportin, joka täyttää työn tarkoituksen ja tavoitteet. Paikkatiedot luovutetaan asiakkaan haluamassa formaatissa ja koordinaatistossa.

Pyrimme aina toimimaan hyvässä yhteistyössä paikallisen museon ja Museoviraston kanssa (vaikka olisivatkin meidän kilpailijoitamme). Annamme asiakkaallemme takuun siitä että työmme täyttää museoviranomaisten asialliset vaatimukset.


Arkistosta: Artikkeli muinaisjäännösten inventoinnista ja suojelusta vuodelta 2003. Pääosin edelleen kuranttia asiaa -
keskeiset tekijät tulokselliseen inventointiin eivät juurikaan ole muuttuneet.

Takaisin Etusivulle