12.10.2004

Kannonkosken eteläosan muinaisjäännösinventointi lokakuussa 2004.

Mikroliitti Oy inventoi lokakuun alussa muinaisjäännöksiä Kannonkosken eteläosan järvien rannoilla. Tutkimus liittyi alueen rantakaavoitukseen ja se tehtiin Kannonkosken kunnan toimeksiannosta. Alueeseen kuuluivat mm. Kannonjärvi, Enonjärvi, Viivajärvet.

Ennen inventointia alueelta ei tunnettu kiinteitä esihistoriallisia muinaisjäännöksiä, sen sijaan yksi kivikautinen ja yksi rautakautinen hajalöytö.

Inventoinnissa löytyi kahdekasn uutta kiinteää esihistoriallista muinaisjäännöstä, kaikki esihistoriallisia asuinpaikkoja. Kiinnostava ja runsaslöytöinen alue oli Otaniemi Kannonjärvellä. Niemeltä löytyi 5 esihistoriallista asuinpaikkaa. Yhdeltä paikalta löytyi muun asuinpaikkamateriaalin seasta rautakuonaa, joka osoittaa paikalla valmistetun rautaa jo esihistoriallisella ajalla. Havainnot esihistoriallisesta raudanvalmistuksesta ovat Keski-Suomessa - ja muuallakin maassa - hyvin harvinaisia. Erityisen kiinnostavaksi havainnon tekee se, että Otaniemen alueelta on yli 100 v. sitten löytynyt yksi Suomen vanhimmista rautaesineistä, ns. putkikirves*. Liittyvätkö putkikirves ja inventoinnissa havaitut merkit raudanvalmistuksesta toisiinsa ja olisiko kirves voitu ehkä tehdä paikan päällä, jäävät tulevien tutkimusten selvitettäviksi.

Muita muinaisia asuinpaikkoja löytyi Kannonjärven Kattilaniemestä, Postijärven rannalta sekä Ala-Viivajärven rannalta. Paikkojen tarkempi ajoitus on epäselvä, ne voivat ajoittua varhaiselta kivikaudelta ajanlaskumme alkuun.

Ala-Viivajärven asuinpaikka on arkeologisesti mielenkiintoinen. Sen sijainti on poikkeava. Asuinpaikka sijaitsee n. 50 m etäisyydellä järven vesirajasta, jonka on täytynyt olla samalla tasolla myös esihistoriallisella ajalla. Rannan ja asuinpaikan välinen maasto on tasaista, viettoa ja korkeuseroja ei ole silmin havaittavasti. Yleensä pyyntikulttuurin asuinpaikat ovat sijainneet aivan rantaviivan tuntumassa.


* Putkikirves on nykyisestä kirvesmallista täysin poikkeava kirves, joka on muodoltaan ikään kuin putki, jonka toinen pää on lyöty littaan ja muotoilta teräksi. Esine on vartettu työntämällä putkiosa kirveenvarressa olleeseen oksanhaaraan. Kannonkosken putkikirves on malliltaan vanhakantaisin Suomen putkikirveistä. Se on muodoltaan hyvin lähellä myöhäispronssikautisia pronssista tehtyjä putkikirveitä ja siinä on kiinnityssilmukka varressa pysymisen varmistamiseksi. Esineen muodon perusteella voidaan olettaa, että esine ajoittuu ajanlaskun alkua edeltäneille vuosisadoille. (Kuva WSOY:n Suomen historia I:ssä, v:ltä 1984.)

Otaniemen asuinpaikka, josta kvartsin ja luun lisäksi koeuopasta löytyi myös rautakuonaa

Ala-Viivajärven asuinpaikka löytyi äestetystä metsämaasta. Kuvaan on merkitty löytöalueen rajat punaisella viivalla. Ala-Viivajärvi jää vasemmalle.


Mikroliitti Oy:n pääsivulle