12.11.2002

 

Mikroliitti Oy teki selvityksen Kilpailuvirastolle 2.8. 2001 arkeologia-alalla havaitsemistaan epäkohdista. Käytännössä kyseessä oli  Museovirastoon kohdistunut tutkintapyyntö. Mikroliitti Oy teki em. selvityksen erään kolmannen osapuolen pyynnöstä, jonka Museoviraston toimintaan liittyvää tutkintapyyntöä tuolloin käsiteltiin Kilpailuvirastossa. Kilpailuvirasto ryhtyi elokuussa 2001 virallisesti tutkimaan arkeologia-alan kilpailutilannetta Mikroliitti Oy:n selvityksen perusteella.

 

Tutkittuaan asiaa, Kilpailuvirasto antoi asiasta suosituksen, sekä lausui käsityksensä Mikroliitti Oy:n esille tuomista asioista 23.8.2002.

 

Koska Mikroliitti Oy:n selvityspyyntöä ja Kilpailuviraston suositusta ei liene erästä poikkeusta lukuunottamatta (Etelä-Saimaa lehti syyskuussa 2002) esitetty missään julkisesti edes arkeologikunnalle, on asiasta liikkeellä monenlaisia huhuja ja sirpaletietoja. Väärinkäsitysten välttämiseksi ja jotta alan toimijat saisivat oikean tiedon em. prosessista julkistan Mikroliitti Oy:n selvityksen, sekä Kilpailuviraston lausunnon ohessa. Laajempi keskustelu asiasta olisi myöskin suotavaa - ainakin arkeologikunnan keskuudessa.

 

Mikroliitti Oy:n alkuperäisen selvityksen lisäksi on asian tutkinnan aikana Kilpailuvirastolle toimitettu runsaasti asiaan liittyvää muuta materiaalia: tapahtumien kuvauksia, lisäselvityksiä ja kommentteja Museoviraston asian liepeiltä antamiin lausuntoihin. Tarvittaessa nämä (asian kannalta varsin merkittävät) lisädokumentit tullaan julkistamaan myöhemmin.

 

Kilpailuviraston suosituksen julkistaminen vasta nyt, lähes kolme kuukautta sen antamisen jälkeen, johtuu siitä, että Mikroliitti Oy:n kiivas ja työntäyteinen kenttätyökausi päättyi vasta 8.11.. Kenttätyökauden aikana ei ollut mahdollista syventyä riittävissä määrin itse asiaan, sekä sen julkistamistyöhön.

 

Mikroliitti Oy haluaa painokkaasti korostaa, että tässä asiassa ei ole kysymys henkilöistä ja että Mikroliitti Oy:n Kilpailuvirastolle tekemä selvitys ei kohdistu kehenkään henkilöön Museovirastossa, vaan ainoastaan Museovirastoon organisaationa -  arkeologia alan viranomaisorganisaatioon ja sen toimintaan määrätyssä sektorissa.

 

Selvityspyynnössä esitetyt asiat olen esittänyt lähes sellaisenaan julkisesti Arkelogian päivillä Piikkiössä sekä Trondheimissa v. 1999 pitämissäni esitelmissä. Jotta asian taustat myös tältäkin osin selkiintyisivät laajemmalle arkeologikunnalle, julkistan ko. esitelmän ohessa.

 

Asian käsittelyn aikana on tietooni tullut, että Mikroliitti Oy:n toiminta on joillain tahoilla käsitetty vastakkainasetteluun pyrkimisenä Museoviraston kanssa. Näin ei asia missään nimessä ole. Asian selvittämisellä Mikroliitti Oy pyrkii jo aiemmin, selvityksessä mainitun asian tilan takia "luonnollisesti" syntyneen, sittemmin vakiintuneen tarpeettoman ja mahdottoman vastakkainasettelun poistamiseen. Ei kuitenkaan olemassaolonsa kustannuksella. Mikroliitti Oy pyrkii hyvään ja asialliseen yhteistyöhön kaikkien alan organisaatioiden kanssa, erityisesti Museoviraston. Mikroliitti Oy kokee saaneensa Museoviraston henkilökunnalta aina hyvää viranomaispalvelua sitä tarvitessaan. Yhteistyö Museoviraston tutkijoiden ja arkistohenkilökunnan kanssa on ollut hyvä. Ongelmat keskittyvät kilpailullisista syistä käsittelemättä jätettyihin tutkimuslupiin (mml 10§:n vedoten asiakkaita on kielletty tilaamasta työtä Mikroliitti Oy:ltä), sekä oheisessa esityksessä mainittuihin seikkoihin. Kentällä Mikroliitti Oy on aina ehdottoman lojaali Museovirastolle muinaisjäännösten suojelukysymyksissä.

 

Uskon, että kilpailuviraston lausunto selkeyttää kilpailutilannetta ja (liike-) toimintamahdollisuuksia arkeologia alalla, sekä mahdollistaa kaikenlaisten (myös pelastuskaivausten ja valtion varoin tehtävien) arkeologisten tutkimusten suorittamisen normaalin kilpailuttamisen jälkeen muidenkin kuin Museoviraston toimesta.

 

 

 

Timo Jussila

Mikroliitti Oy

 

 

Mikroliitti Oy:n selvitys Kilpailuvirastolle 2.8.2001.

Kilpailuviraston vastaus ja lausunto 23.8.2002.

 

Esitelmä Piikkiössä ja Trondheimissa v. 1999-2000:

Kaupallinen arkeologia suomessa

 

 

 

Mikroliitti Oy:n etusivulle