PIELAVESI, Sulkavajärven rantayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2004

Perustiedot

Alue:              Pielaveden Sulkavanjärven ranta-alueet (Sulkavanjärven eteläosa)

Tarkoitus:      Mahdollisten alueella sijaitsevien muinaisjäännösten paikantaminen.

Tavoite:         Alueen mahdollisimman kattava tarkastus, tihein pistokokein.

Työaika:        Kenttätyöaika: 10 – 11.8.2004, kaksi henkilötyöpäivää, 13.10. yksi henkilötyöpäivä.

Kustantaja:    Pielaveden kunta

Tekijä:           Mikroliitti Oy, Timo Jussila.

Aiemmat tutkimukset:  ei ole.

Tulokset:       Alueelta ei tunneta kiinteitä muinaisjäännöksiä, eikä varmuudella löytöpaikkoja. Karelinniemestä sanotaan löydetyn useita kiviesineitä.

                      Inventoinnissa 2004 ei löydetty alueelta uusia muinaisjäännöksiä rakentamattomilta metsärannoilta. Syksyn täydennysinventoinnissa löytyi asuinpaikan merkkejä Karelinniemestä ja kivikautinen asuinpaikka Mustikkamäen alapuolisesta pellosta.

Raportti pdf-tiedostona (0,4 Mb).
Raportti on pakattu www-versio, jossa kuvat ovat voimakkaasti tiivistettyjä ja raportista on poistettu karttaotteet. Alkuperäinen painokelpoinen raportti on Museoviraston arkeologisen osaston topografisessa arkistossa, Kuopion Museossa ja Pielaveden kunnassa.


Mikroliitti Oy:n pääsivulle