PYHTÄÄ. Långön ja Verssonkankaan ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi v. 2004

 

Perustiedot

Alue:              Pyhtään Munapirtin Verssonkankaan alue Verssonpohjan länsipuolelta itään Verkkoniemen kärkeen. Långön saaren lounaiskärki Storbottnen-lahden länsi ja luoteispuolella.

 

Tarkoitus:      Kaava-alueinventointi. Mahdollisten alueella sijaitsevien muinaisjäännösten paikantaminen ja karkea rajaaminen, niin että ne voidaan ottaa huomioon kaavoituksessa ja maankäytön suunnittelussa.

 

Tavoite:         Maankäyttö ja rakennuslain mukaisesti alueen riittävän (=kohtuullisen) kattava  tarkastus, sekä jo ennestään tunnettujen muinaisjäännöstietojen kokoaminen.

 

Työaika:        Kenttätyöaika:11.12.2004, kaikkiaan 2 henkilötyöpäivää.

 

Kustantaja:    Pyhtään kunta.

 

Tekijä:           Mikroliitti Oy, Timo Jussila ja Hannu Poutiainen

 

Aiemmat      

tutkimukset   Viggo Groundstroem inventointi 1938, Maarit Suni, inventointi 1975. Rannikon ja saariston osayleiskaavan yhteydessä on laadittu selvitys alueen luonnonoloista ja maisemasta, missä yhteydessä selvityksen tekijä Sauvo Henttonen raportoi myös kulttuurihistoriallisia kohteita v. 1997.

 

Tulokset:       Tutkimusalueelta tunnettiin yleiskaavaan merkityt kultt.hist kohteet Verssonkankaan miilu ja kivirakennelma Långöstä. Inventoinnissa em. kohteet tarkastettiin ja todettiin muinaisjäännöksiksi. Uusia suojelukohteita ei alueelta löydetty.

Raportti pdf-tiedostona (0,96 Mb).
Raportti on pakattu www-versio, jossa kuvat ovat voimakkaasti tiivistettyjä ja raportista on poistettu karttaotteet. Alkuperäinen painokelpoinen raportti on Museoviraston arkeologisen osaston topografisessa arkistossa ja Pyhtään kunnassa.


Mikroliitti Oy:n pääsivulle