Toivakka, Jyväskylän mlk. Vt-4:n uusi tielinjaus välillä Viisarimäki –Oravasaari. Muinaisjäännösinventointi v. 2004

 

Perustiedot

Alue:              Vt-4:n oikaisulinja nykyisen tielinjan länsipuolella Viisarimäki-Oravasaari välillä (ks. yleiskartta) kaikkiaan n. 8 km matkalla.

Tarkoitus:      Alueella mahdollisesti sijaitsevien muinaisjäännösten paikantaminen ja karkea rajaaminen, alueen muinaisjäännöspotentiaalin selvittäminen.

Tavoite:         Tielinjauksen alueen mahdollisimman kattava ja perusteellinen tarkastus, tihein pistokokein ja koekuopituksin.

Työaika:        Kenttätyöaika: 27.9.- 28.9.2004, kaikkiaan 24 henkilötyötuntia maastossa.

Kustantaja:    Tieliikelaitos

Tekijä:           Mikroliitti Oy, Timo Jussila ja Timo Sepänmaa.

Aiemmat      

tutkimukset:  Tielinja alueen maastossa ei ole aiemmin inventoitu. Leppäveden rannalla, nykyisen tielinjan itäpuolella ovat inventoineet muinaisjäännöksiä: Timo Sepänmaa 1987, Jyväskylän mlk:n inventointi ja tarkastuksia 1990-luvulla. Timo Jussila Toivakan inventointi 1993, Petteri Pietiläinen 2003, rantakaava-alueiden inventointia Toivakassa.

Tulokset:       Tielinjan alueella tai läheisyydessä ei tunnettu kiinteitä muinaisjäännöksiä tai löytöpaikkoja. Nykyisen tielinjan itäpuolella tunnetaan Virmunniemestä rautakautinen löytöpaikka (Toivakkka, KSM 411), sekä samasta niemestä J:kylän mlk:n puolelta funktioltaan tuntematon kiveys.

                      Tielinjan alueelta ei löydetty muinaisjäännöksiä. Alue ei ole miltään osin potentiaalista muinaisjäännösmaastoa.

Raportti pdf-tiedostona (0,5 Mb).
Raportti on pakattu www-versio, jossa kuvat ovat voimakkaasti tiivistettyjä ja raportista on poistettu karttaotteet. Alkuperäinen painokelpoinen raportti on Museoviraston arkeologisen osaston topografisessa arkistossa ja Keski-Suomen Museossa.


Mikroliitti Oy:n pääsivulle